About Trees Image

בשנת 1973 תוקנה פקודת המכרות ונוסף חלק לגבי שיקום מחצבות ונקבע כי שר הפיתוח רשאי להקים בתקנות קרן לשיקום מחצבות.