בשנת 1973 תוקנה פקודת המכרות ונוסף חלק לגבי שיקום מחצבות. נקבע כי שר הפיתוח רשאי להקים בתקנות קרן לשיקום מחצבות.

בשנת 1978 הותקנו תקנות לגבי הקמת הקרן, דרך ניהולה וגביית הכספים.

להלן עיקרי התקנות:
1.  הקרן מנוהלת בידי שמונה נציגי משרדים ורשויות. בראשה עומד נציג משרד האנרגיה.
2.  בעל מחצבה ישלם לקרן באחוזים הקבועים בתוספת לתקנות, תשלום הנגזר כחלק ממחיר המכירה הממוצע לטון, ע"פ פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
3. סמכויות ההנהלה:
א.  לגבות תשלומים.
ב.  להחזיר הוצאות שיקום לבעל מחצבה המבצע שיקום באישור הנהלת הקרן.
ג.  לעקוב אחר תוכנית השיקום.
ד. לבצע את השיקומים.

צבירת כספים בתקופת פעילות החציבה תשמש לשיקומי המחצבות. אין קשר הכרחי בין הגביה ובין השיקום ולפיכך הקרן יכולה לטפל גם במחצבות ישנות.

הקרן קבעה קריטריונים לעדיפות בשיקום וביניהם בטיחות, קרבה לאוכלוסיה, אתרי טבע ונוף, עוצמת הפגיעה וכן יעוד השטח.

פעולות הקרן הן בתחומים הבאים:
יזום אתרים לשיקום, בדיקת אתרים מוצעים לשיקום, תכנון השיקום, קבלת החלטות אופרטיביות לביצוע ופיקוח, ביצוע השיקום במימון מכספי הקרן.
פעולות אלו מבוצעות רק לאחר שהמפקח על המכרות הכריז (או מתכנן להכריז) שאתר החציבה טעון שיקום ובעל הקרקע נתן את הסכמתו. השיקום מבוצע על פי תוכנית שאושרה על פי חוק התכנון והבניה (או תוכנית לפי חוק הניקוז). בהעדר תוכנית כזו הקרן תיזום תכנית שיקום ותביאה לאשור והכל בהסכמת בעל הקרקע.